Обява за конкурс за извънкласни дейности 2017-2018

Обява за конкурс за извънкласни дейности 2018-2019
май 7, 2019
Прием на ученици за учебната 2019/2020 година
май 8, 2019

Обява за конкурс за извънкласни дейности 2017-2018

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В 83. ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

Във връзка с Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, приети с Решение № 136 по протокол №30 от 06.04.2017 г. на Столичен общински съвет и решение на Педагогическия съвет на 83. ОУ „Елин Пелин“, обективирано в Протокол № 9 от 08.09.2017 г., се определят следните извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година:
• Таекуон-до • Футбол • Фехтовка • Гимнастика • Английски език

I. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и /или юридически лица,регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър,или от юридически лица с нестопанска цел,които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3,ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанка цел.

II. Необходими документи за участие в конкурса: (1) Списък на документите,съдържащи се в офертата; (2) Заявление за участие; (3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен индентификационен код /ЕИК/,когато ученикът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК,участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел, следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/на дружеството; (4) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства; (5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател; (6) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател; (7) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата; (8) Референции,доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистирани фирми; (9) Проект за договор /Приложение №1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;
83. Основно училище “Елин Пелин”
1137 с. Панчарево, район Панчарево, общ. Столична, обл. София – град, ул. “Елин Пелин” №21 , тел.02-992 30 60, www.83ou.org,ou83 @abv.bg

(10) Офертата,която трябва да съдържа: а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите; б)документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласна дейност; в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност; г) индивидуална цена за обучение на ученик; д) социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности; е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса: от 11.10.2017 г. до 18.10.2017г./ включително/, от 8.30 ч. – 16.30ч. в канцеларията на училището

IV. Критерии за оценка на офертите: 1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи(дипломи,сертификати,удостоверения и др.) – максимален брой точки 25. Точките по отделните показатели за образование и квалификация са : – за степен бакалавър – 5 т. – за степен магистър – 10 т. – за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 т. Максималният брой точки по тези критерии е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация. 2. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи- максимален брой точки- 15. Точките за професионален опит са: – до 3 години- 10 т. – Над 3 години -15т. 3.Програма за обучение на учениците- максимален брой точки 30. Точките се образуват по следните показатели: – Програма за обучение, която не е сертифицирана – 15 т. – Програма за обучение, която осигурява на учениците серификат за завършен курс на обучение- 30 т. 4.Индивидуална цена за обучение на ученик- -максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

Брой точки = Най- ниската предложена цена x 20 Цената, предложена в офертата на участника

5.Социална отговорност- максимален брой точки 10. Точките се образуват по следните показатели: – до 10 %, които ще ползват безплатно извънкласната дейност- 4 т. – до 20%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност- 7 т. – над 20 %, които ще ползват безплатно извънкласната дейност- 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.
83. Основно училище “Елин Пелин”
1137 с. Панчарево, район Панчарево, общ. Столична, обл. София – град, ул. “Елин Пелин” №21 , тел.02-992 30 60, www.83ou.org,ou83 @abv.bg

V. Начин на провеждане на конкурса: (1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. (2) В комисията мога да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет. (3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището. (4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. (5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта,с рокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет – страницата на училището. (6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

VI. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика: (1) В плик ,,А’’ се поставят документите: а) Списък на документите, съдържащи се в офертата; б) Заявление за участие; в) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние-оригинал или заверено копие. Участникът, който е сдружение с нестопанска цел, следва да се представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на друвествето; г) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства; д) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател; е) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател; ж) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата; з) Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага на новорегистрирани фирми; и) Проект на договор / Приложение №1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него. (2) В плик ,,Б” с надпис ,,Оферта” се поставят попълнената оферта, която трябва да съдържа: а) документи, удостоверяващи квалификацията на преподавателя; б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласна дейност; в) програма за обучение на учениците в извънкласна дейност; г) индивидуална цена за обучение на ученик; д) социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности; е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност. Срокът не може да бъде по- дълъг от 14.09. за съответната учебна година.
83. Основно училище “Елин Пелин”
1137 с. Панчарево, район Панчарево, общ. Столична, обл. София – град, ул. “Елин Пелин” №21 , тел.02-992 30 60, www.83ou.org,ou83 @abv.bg

(3)Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в канцеларията на училището.

VII. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки от тях се поставят входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището с посочена дата, месец, година и час.

VIII. Комисията не допуска до участие в конкурса кадидат, който не е представил някои от посочените документи.

IX. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

X. Работата на комисията приключва в едноседмичен срок до 25.10. вкл. след изтичане на срока за предаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището след входиране в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

XI. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

XII. Със спечелилия кандидат директорът на училището сключва договор, съгласно Приложение №1 в едноседмичен срок от приключване на конкурса. Ако в едноседмичния срок не се сключи договор с класирания на първо място участник, директорът кани за сключване на договор класирания на второ място участник.

XIII. Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

XIV. Изпълнителите, осъществяващи ИД, носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

XV. Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителите на съответния Изпълнител, съгласно сключения договор. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, които за район „Панчарево” са както следва: Четвърта зона – цена за почасово ползване на стаи за обучение, аудиториии, зали, кабинети и др. без търговски площи – 0,22 лв./кв.м/ час; – цена за почасово ползване на спортни съоръжения, без търговски площи- 0,07 лв./кв.м./час Забележка: Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на стаи за обучение, аудиториии, зали, кабинети, спортни съоръжения, без търговски площи надхвърли 30 /тридесет/ часа, се заплаща цена за 30 /тридесет/ часа ползване.

СВАЛИ ОБЯВАТА