Обява за конкурс за извънкласни дейности 2018-2019

Нашето участие в eТwinning
декември 27, 2018
Обява за конкурс за извънкласни дейности 2017-2018
май 7, 2019

Обява за конкурс за извънкласни дейности 2018-2019

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 83. ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

Във връзка с Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, приети с Решение № 136 по протокол №30 от 06.04.2017 г. на Столичен общински съвет, Р Е Ш Е Н И Е № 1 1 8 на Столичния общински съвет от 15.03.2018 година за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столичнаобщина и решение на Педагогическия съвет на 83. ОУ „Елин Пелин“, обективирано в Протокол № 8 от 14.09.2018 г., се определят следните нови извънкласни дейности за учебната 2018/2019 година:

 • Танци 7-14 години
 • Гимнастика 7-14 години
 • Шахмат 7-11 години

 

 1. I. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.“
 2. II. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Списък на документите;
 • Заявление за участие;
 • Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен индентификационен код /ЕИК/,когато ученикът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК,участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел, следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/на дружеството;
 • Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2 -7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
 • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 • Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност-до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.“;
 • Проект за договор /Приложение №1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;
 • Офертата,която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност- дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.

е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса:

от 28.09.2018 г. до 05.10.2018г./ включително/, от 8.30 ч. – 16.30ч.в канцеларията на училището

 

 1. IV. Критерии за оценка на офертите:
 2. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с документи – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър – 5 т.

б) за степен магистър – 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално- квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.

Максималният брой точки по тези критерии е сбор от точките за степен на образование  и допълнителна професионална квалификация.

 1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с документи – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки за професионален опит се образува като средно-

аритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки

преподавател от списъка, по следните показатели:

– при липса на професионален опит – 5 т.;

– до 3 години – 15 т.;

– над 3 години – 25 т.““

 1. „Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;

– при несъответствие – 0 точки;

– при непълно съответствие – 5 точки;

– при пълно съответствие – 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;

– при несъответствие – 0 точки;

– при непълно съответствие – 5 точки;

– при пълно съответствие – 10 точки;

4.Индивидуална цена за обучение на ученик- -максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик

– максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

Цена на ИД = Най-ниската предложена цена х 20 =

Цената, предложена от съответния участник

 

5.Социална отговорност- максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;

– 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.“

Максималният  брой точки по всички критерии е 100.

 1. V. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава  със заповед на директора на училището.

(2) В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното

физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата- кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

(6)  Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал.4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

 1. VI. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик ,,А’’ се поставят документите по т. II (1) – (7) вкл.

(2) В плик ,,Б” с надпис ,,Оферта” се поставят попълнената оферта, която трябва да съдържа изброеното в т. II (8)

 

VII. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час“.

VIII. Комисията не допуска до участие в конкурса кадидат, който не е представил някои от посочените документи.

 

 1. IX. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

 

 1. X. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

 

 1. XI. (1) В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл.259, ал.2, т.6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

(2) Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

 

XII. Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не по- дълъг от три учебни години.

 

XIII. Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

 

XIV. Изпълнителите, осъществяващи ИД, носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

 

 1. XV. Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за определената извънкласна дейност. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Приложение № 2:
 2. Цени за почасово ползване на стаи за обучение, аудитории, зали, кабинети и други помещения:

1.1.За помещения с площ до 50 кв.м. – 0,26 лв./кв.м./астрономически час;

1.2. За помещения с площ над 50 кв.м. 0,22 лв./кв.м./астрономически час.

 1. Цени за почасово ползване на физкултурни салони, спортни зали, спортни комплекси и басейни, които се стопанисват от училището:

– С площ до 100 кв. м. – 0,11 лв./кв.м./ за 1 астрономически час

– С площ от 100 кв.м. до 300 кв.м. – 0,08 лв./кв.м./ за 1 астрономически час

– С площ от 300 кв.м до 500 кв.м. – 0,06 лв./кв.м./ за 1 астрономически час

– С площ над 500 кв.м. – 0,04 лв./кв.м./ за 1 астрономически час

 1. Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на помещенията по

т.1 и т.2 надвишава 30 часа за една възрастова група, се заплаща цена за 30

СВАЛИ ОБЯВАТА