СЪОБЩЕНИЕ

Родителската среща за първи клас ще се проведе на 11.09.2019 г. от 18:00 часа.
септември 5, 2019
Прием на документи за новата учебна 2020/2021 година
април 1, 2020

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За подпомагане дейността на развитието на 83. ОУ „Елин Пелин“  и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои конституиране на нов състав на Обществения съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, каня представителите на родителите, избрани на родителските срещи на всяка паралелка, на 04.02.2020 г. от 18,00 ч. в   училището, ул. „Елин Пелин“ № 21, ет. 2, стая 202 за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  • Избор на  състав/членове и резервни членове/ на Обществен съвет към 83. ОУ „Елин Пелин“

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на 83. ОУ „Елин Пелин“ и в електронния дневник на 83. ОУ.

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА

ДИРЕКТОР НА 83. ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“