Проект „Образование за утрешния ден“

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС – ВТОРО КЛАСИРАНЕ
юни 15, 2020

Проект „Образование за утрешния ден“

В изпълнение на Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, в училището е получен интерактивен дисплей „Vestel 65IFX”.